Polityka prywatności

Kim jesteśmy i w jakim celu zbieramy dane.

Adres naszej strony internetowej to: https://braider.eu.

Państwa dane zbierane są w poszanowaniu Państwa prywatności i prawa zgodnie z poniższymi zasadami :

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Braider Sp. z o.o. będący właścicielem domeny internetowej www.braider.eu przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Braider Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, ul. Piastowska 1; tel. 735 005 608 ,mail : wg.braider@gmail.com 
 2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 3. Z wyznaczonym przez stronę braider.eu Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Rafałem Dzidek, można się kontaktować pisząc na adres mailowy rd.braider@gmail.com najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” . 
 4. W ramach obsługi zapytań przetwarzane są następujące dane : Imię, adres e-mail, numer telefonu, oraz inne informacje przekazywane przez klientów świadomie w celu realizacji zapytania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów związanych z obsługą zapytania na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  5. prawo do przenoszenia danych. 
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 
 8. Organem nadzorczym wobec strony braider.eu i w zakresie danych osobowych jest PUODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu realizacji zapytania złożonego przez formularz kontaktowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji zapytania przez stronę braider.eu
 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).